DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI oraz LOGOPEDÓW

Regulamin organizacji szkoleń
LOGOPEDIA – szkolenia i terapia

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłata zaliczki oznacza zawarcie umowy z  organizatorem szkoleń, portalem: LOGOPEDIA – szkolenia i terapia (dalej zwanym organizatorem) na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie:

 1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje:

– przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stornie internetowej www.logopediaszkolenia.pl w zakładce „Zapisy na szkolenia”,

– wpłata zaliczki w wysokości podanej w szczegółowej informacji o każdym szkoleniu.

Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 5. dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego na numer konta organizatora:

88 1020 1055 0000 9002 0293 3505.

W przypadku braku zaliczki – po 5. dniach – zgłoszenie zostanie anulowane. Pozostałą kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto organizatora do dwóch tygodni (14. dni) przed wyznaczoną datą szkolenia.

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora (np. choroba prowadzącego lub zbyt mała liczba uczestników, aby utworzyć grupę szkoleniową), całość dokonanej opłaty zostaje zwrócona Uczestnikom lub przekazana wedle życzenia na kolejną edycję szkolenia lub inne szkolenie.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia do 14 dni przed jego rozpoczęciem – całość kwoty zostaje zwrócona lub przekazana wedle życzenia na kolejną edycję szkolenia lub inne szkolenie.
 1. W wypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na 13 do 7 dni przed szkoleniem zwrócona może zostać połowa (50%) wpłaconej kwoty.
 1. W przypadku wystawienia rachunku przez organizatora na całość kwoty danego szkolenia dla instytucji finansującej szkolenie uczestnikowi, opłatę należy uregulować do 7 dni od daty wystawienia rachunku. W przypadku opóźnień wpłaty ze strony instytucji finansującej szkolenie organizator naliczy odsetki karne.
 1. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeśli Uczestnik zrezygnował na 6 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, był nieobecny, wyszedł w trakcie trwania szkolenia, spóźnił się itp.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo, iż w sytuacjach wyjątkowych (np. wypadek losowy, choroba prowadzącego) może odwołać szkolenie w przeddzień lub w zaplanowanym dniu szkolenia. Uczestnicy zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji organizator zapewnia możliwość (wedle życzenia Uczestnika):

– zorganizowania szkolenia w innym terminie,

– przepisanie uczestników na wybrane inne szkolenie,

– zwrot wpłaty.

 1. Koszt każdego szkolenia obejmuje:

– udział w szkoleniu,

– materiały szkoleniowe,

– zaświadczenie,

– poczęstunek w przerwach.

 1. Cena nie obejmuje:

– kosztów dojazdu,

– zakwaterowania,

– wyżywienia uczestników.

 1. Organizator LOGOPEDIA – szkolenia i terapia prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych Uczestnikom na poszczególnych szkoleniach.
 1. Reklamacje dotyczące szkolenia przyjmowane są przez organizatora wyłącznie na piśmie. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, a Uczestnik informowany jest o decyzji pisemnie lub telefonicznie w terminie do 14. dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sal wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkoleń.
 1. Regulamin niniejszy i wszystkie informacje na temat szkoleń są dostępne dla Uczestników na stronie www.logopediaszkolenia.pl. Organizator kontaktuje się z uczestnikami drogą mailową lub telefoniczną zgodnie z danymi zadeklarowanymi w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29. października 1997 roku poz. 833.) portal LOGOPEDIA – szkolenia i terapia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji między Uczestnikiem szkolenia a organizatorem.
pavmedia.pl - tworzenie stron internetowych Lublin